Immunitet sędziowski, jako gwarancja niezawisłego sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Izabella Biziel


Słowa kluczowe: niezawisłość sędziowska, immunitet sędziowski, społeczna recepcja instytucji immunitetu

Key words: judicial immunity, judicial independence, social reception of immunity as an instrument


Streszczenie: W praktyce przez immunitet sędziowski rozumiemy fakt, iż sędzia nie może być aresztowany lub zatrzymany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa. Za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Immunitet sędziowski znajduje swoja podstawę prawną w art. 181 Konstytucji RP. Niezawisłość oznacza, że sędzia nie podlega żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej. Immunitet i nietykalność gwarantują, iż sędzia będzie wolny od nacisków i szykan oraz szantażu i prowokacji, w szczególności pochodzących od osób niezadowolonych z jego rozstrzygnięć.

Summary: In practical terms, judicial immunity is understood as the right whereby the judge may not be put under arrest or detained, except while committing an offence. Only disciplinary action can be brought against judges committing offences. The judicial immunity is enshrined in Article 181 of the Polish Constitution. Independence means that the judge is not subject to any external pressure or dependence, notably from the executive branch. Immunity, including personal immunity, warrants that the judge is protected from pressure and harassment, or even blackmail and entrapment, in particular by persons dissatisfied with a ruling.

 

POBIERZ PDF