Swoboda świadczenia usług i przepływu pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Tomasz Jurczyk

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo wspólnotowe, orzecznictwo

Key words: labour law, Community law, court judgments

 

Streszczenie: Swoboda w zakresie przepływu siły roboczej i usług stanowi podstawowe prawo jednostki i jest narzędziem integracji europejskiej służącym urzeczywistnieniu wspólnej przestrzeni gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Artykuł zawiera zwięzłą analizę wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszących się do powyższych swobód.

Summary: Free movement of workers and services are fundamental freedoms of individuals, established as a tool for European integration, in order to create a common economic area between member states of the European Union. The article analyses selected judgments of the European Court of Justice concerning the free movement of workers and services.

 

POBIERZ PDF