Geneza rozwoju praw człowieka

Tomasz Jurczyk


Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa naturalne, prawa stanowione, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, ONZ, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Key words: human rights, natural rights, legal rights, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, UN, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms


Streszczenie: Prawa człowieka, obok rządów prawa i wolnych wyborów, stanowią jeden z fundamentów ładu demokratycznego, a ich przestrzeganie jest istotnym kryterium legitymizującym państwa w oczach społeczności międzynarodowej. Obecnie prawa człowieka mają charakter powszechny i uniwersalny, jednakże wciąż pozostają wytworem konkretnej kultury i cywilizacji – cywilizacji europejskiej. W niniejszym artykule została przedstawiona historia rozwoju doktryny praw człowieka od czasów Starożytności aż do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Summary: Human rights, alongside the rule of law and free elections, constitute one of the cornerstones of democratic governance and their observance factors decisively in the legitimacy of the state in the eyes of the international community. Today, human rights are common and universal, but still remain a product of European culture and civilization. The purpose of the article is to present a brief history of the development of the human rights doctrine from antiquity to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

 

 

POBIERZ PDF