Nowe prawo hazardowe. Wybrane zagadnienia

Eryk Kosiński

 

Słowa kluczowe: interwencja państwa w gospodarkę, regulacja działalności hazardowej, społeczne skutki hazardu, hazard, zasada proporcjonalności

Key words: state intervention into economy, state regulation of gambling sector, social effects of gambling, gambling, principle of proportionality


Streszczenie: Niniejsza publikacja stanowi próbę oceny niektórych rozwiązań wprowadzonych przez nową ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Zasadniczą problematyką podjętą przez autora jest zgodność na gruncie prawa unijnego poddania reglamentacji gier na automatach bez wygranej pieniężnej, w których jedyną ewentualną wygraną jest możliwość kontynuacji gry, oraz gier na automatach o tzw. niskich wygranych, tj. gier na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro), z zasadą proporcjonalności. Autor poddaje nadto krytycznej analizie aksjologię interwencji państwa w sektor hazardowy.

Summary: This paper seeks to evaluate certain solutions introduced by the new Gambling Act of 19 November 2009. The Act came into force on 1 January 2010. The main focus of the article is on the compliance with the EU proportionality principle of the Act’s restrictions concerning no-prize money slot games, where the only prize is a free game, and small-prize slot games played on mechanical, electromechanical or electronic gaming machines with cash or items as prizes, where the maximum value of a single prize may not be higher than the equivalent of EUR 15 and the maximum bet per game may not be greater than EUR 0.07. The author also provides a critical review of the doctrine of state intervention into the gambling sector.

 

POBIERZ PDF