Prawo ochrony środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych

Jerzy Rotko


Słowa kluczowe: ochrona środowiska, gospodarka wodna, orzecznictwo

Key words: environmental protection, water management, judgements


Streszczenie: Prawo ochrony środowiska jest w Polsce gałęzią prawa stosunkowo młodą, intensywnie dostosowywaną do dorobku prawa wspólnotowego i obdarzoną znaczącym potencjałem rozwojowym. Zdecydowana większość regulacji związanych z tym prawem ma charakter administracyjny, dlatego też w orzecznictwie sądowym z zakresu ochrony środowiska dominuje orzecznictwo sądów administracyjnych. Orzecznictwo to sprowadza się do bieżącej kontroli z prawem decyzji i poprzestaje na sprawach w zasadzie incydentalnych. Pojawiają się jednak również orzeczenia, w których znaleźć można tezy o charakterze ogólniejszym, wytyczającym kierunki interpretacji przepisów. Mogą one odegrać istotną rolę w interpretowaniu zasad ogólnych prawa ochrony środowiska.

Summary: Environmental protection law is a relatively new legal domain in Poland, is subject to an intense harmonisation with the community laws and marked by substantial development prospects. A sweeping majority of environmental protection regulation is administrative in nature, and therefore the list of court judgments in environmental protection cases primarily comprises judgements delivered by administrative courts. The judgements cover cases of ongoing legal compliance checks, whose nature is limited to a given case. However, there are also judgements formulating broader conclusions and demonstrating lines along which the effective regulations should be construed. These may play a vital part in interpreting general provisions of the environmental protection laws.

 

POBIERZ PDF