Refleksje na temat rozwiązań antykryzysowych adresowanych dla każdego pracownika i przedsiębiorcy

Ewa Szuber-Bednarz


Słowa kluczowe: prawo pracy, kryzys ekonomiczny, ustawa antykryzysowa

Key words: labour law, recession, anti-crisis law


Streszczenie: Pakiet rozwiązań antykryzysowych, przewidziany w Ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, kierowany był do wszystkich podmiotów posiadających status przedsiębiorcy. Trzy fakultatywne rozwiązania wynikały z zamiaru uelastycznienia procesu pracy tak pracownikom, jak i pracodawcom. Obligatoryjne rozwiązanie stanowiła tymczasowa modyfikacja dotycząca nawiązywania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Choć zawarte w ustawie rozwiązania zakładały wykorzystanie wszystkich środków mogących zapewnić ochronę miejsc pracy, nie zbadano praktycznej możliwości skorzystania z nich. W efekcie, w ocenie adresatów tych uregulowań, ustawa zawiera nieprzydatne konstrukcje prawne.

Summary: The package of anti-crisis measures provided for in the Act on alleviating the effects of economic crisis on employees and entrepreneurs of 1 July 2009 was addressed to all entities holding the status of an entrepreneur. Three optional solutions were motivated by the intent to render labour more flexible, both for employees and employers. A mandatory solution concerned establishment of a work relationship under a fixed-term employment contract. Although the provisions of the Act stipulated the application of all possible measures to protect jobs, their practical usefulness had not been tested. In effect, as seen by recipients of those solutions, the Act contains impractical legal instruments.

 

POBIERZ PDF