Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Dorota Czura-Kalinowska


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo działalności gospodarczej, kompetencje biegłych, restrukturyzacja

Key words: business reliability, experts’ competence, restructuring


Streszczenie: Według obowiązujących przepisów państwo polskie zapewnia obywatelowi swobodę podejmowania działalności gospodarczej w formie wybranej przez niego i dopuszczalnej z punktu widzenia przepisów prawa. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej polega na tym, że w przypadkach konfliktowych wszelkie decyzje przedsiębiorcy powinny być oceniane przez powołane do tego organy i/lub osoby, które wyposażone są w niezbędną ekspercką wiedzę i doświadczenie, umożliwiające rzetelny, jasny osąd, zgodny z obowiązującymi zasadami i regułami obrotu gospodarczego. Sposób rozpatrywania sytuacji konfliktowej w prezentowanej w artykule sprawie skłania do stwierdzenia, że w praktyce działalność gospodarcza w Polsce jest pod względem prawnym niepewna.

Summary: Under the effective laws, Poland ensures that its citizens are free to conduct business activities in whatever form they deem fit, as long as it complies with the effective laws. Business reliability implies that, in the case of conflicts, all entrepreneurs’ decisions should be evaluated by bodies appointed for that purpose and/or individuals who have the necessary expert knowledge and experience enabling them to exercise sound judgment in compliance with the effective rules and economic trading principles. The method for dealing with a conflict situation presented in the article corroborates a claim that business activity in Poland is uncertain in this respect.

 

POBIERZ PDF