Pozycja emerytów i rencistów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski)

Tomasz Sikora


Słowa kluczowe: prawo pracy, rynek pracy, system emerytalny, emeryci wojskowi, Wielkopolska

Key words: labour law, labour market, retirement system, military retirees, Wielkopolska


Streszczenie: Podejmowanie przez emerytów pracy zarobkowej jest koniecznością dla gospodarki w obecnym stanie, odgrywa też istotną rolę dla nich samych, jako podstawa integracji społecznej. System emerytalny w Polsce miał w założeniu zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej, tymczasem średni wiek przechodzenia na emeryturę stale się obniża. Czynnikiem zniechęcającym emerytów do podejmowania pracy jest ograniczenie w postaci dopuszczalnych kwot przychodu, po których przekroczeniu wypłacane świadczenie zostaje zmniejszone. Problem podejmowania zatrudnienia po nabyciu uprawnień do świadczeń emerytalnych w szczególny sposób dotyczy byłych wojskowych, którym przysługuje przywilej wcześniejszej emerytury. Artykuł omawia sytuację emerytów wojskowych w Wielkopolsce w latach 2007-2009 na podstawie danych Wojskowego Biura Emerytalnego w Poznaniu.

Summary: Gainful employment of retirees has grown to be a necessity for the economy at present. It plays a vital function for themselves, serving as the basis for social integration. The retirement pension system in Poland was designed to encourage longer professional careers. Still, the average age at which people retire is continuously decreasing. A factor which prevents retirees from searching jobs is a cap on admissible job income, on exceeding which, the retirement benefit is reduced. The problem with taking up employment upon acquiring the right to retirement benefits is particularly observable for former military personnel, who are entitled to premature retirement. The article discusses the situation of military retirees in Wielkopolska in 2007 – 2009, on the basis of data from the Military Retirement Office in Poznań.

 

POBIERZ PDF