Udział biegłych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Andrzej Jarocha, Marek Sachajko


Słowa kluczowe: sądowe postępowanie egzekucyjne, zastosowanie norm o procesie do sądowego postępowania egzekucyjnego, dowód z opinii biegłego, zasady i zakres udziału biegłych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Key words: court enforcement proceedings, application of litigation rules to court enforcement proceedings, evidence from expert opinion, rules and extent of expert participation in court enforcement proceedings


Streszczenie: Normy prawne regulujące problematykę dowodową, w tym także dowodu z opinii biegłego, znajdują zastosowanie nie tylko w sądowym postępowaniu rozpoznawczym, ale także w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Organy sądowego postępowania egzekucyjnego posiadają normatywne uprawnienie do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Dowód ten w postępowaniu egzekucyjnym może zostać przeprowadzony w przypadku oszacowania m.in. zajętych ruchomości, a w tym przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej, a także wyrobów ze złota i platyny; papierów wartościowych, które nie zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; nieruchomości; praw; nieruchomości, ruchomości lub praw wchodzących w skład zarządzanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego; jak też całego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Wśród przedstawicieli doktryny istnieją wątpliwości w zakresie określenia biegłych uprawnionych do sporządzania przedmiotowych opinii, a w szczególności czy osoby wykonujące funkcję biegłego muszą być wpisane na listę stałych biegłych sądowych, czy też mogą to być osoby nie spełniające tych formalnych kryteriów. Problematyka udziału biegłych w postępowaniu egzekucyjnym wskazuje nie tylko na formalnoprawny, ale także funkcjonalny związek sądowego postępowania rozpoznawczego z postępowaniem egzekucyjnym. Poza aspektem normatywnym problematyka ta posiada duże znaczenie praktyczne. Prawidłowe stosowanie norm prawnych w tym zakresie przez organy ochrony prawnej pozwoli na spełnienie, nie tylko zasady szybkości postępowania egzekucyjnego, ale też wpływa w sposób dość istotny na realizację zasady efektywności, polegającej m.in. na zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym rozmiarze.

Summary: Regulations on court evidence, including evidence derived from expert reports, are applicable not only to court investigation, but also court enforcement. Bodies which conduct the court enforcement process are statutorily entitled to gather evidence from experts’ reports. The evidence-gathering in the case of enforcement proceedings may apply if it is necessary e.g. to appraise movables subject to seizure, including those of historic or artistic value, objects made of gold or platinum; securities which were not registered in a securities account, real property, movable properties or rights contained in a managed enterprise or agricultural farm, or the entire enterprise or agricultural farm. Experts at the doctrine are divided as to which experts are authorised to compile expert reports, in particular whether individual acting as experts need to registered with the court experts list, or whether they do not need to meet the requirement. Experts’ participation in enforcement proceedings indicates not only a formal, but also a functional relation between the court investigation process and the enforcement process. Next to its normative value, the issue is also of significant practical importance. Correct application of the related legal provisions by bodies providing legal protection helps not only to comply with the principle of a speedy enforcement process, but also materially impacts the exercise of the efficiency principle, implying satisfaction of creditors to the greatest extent possible.

 

POBIERZ PDF