Czy w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada pozyskiwania dowodów z „owoców zatrutego drzewa”?

Włodzimierz Hibner


Słowa kluczowe: zasada „owoców zatrutego drzewa”, zasady prawa, pozyskiwanie dowodów, prowokacja policyjna, tortury, kontrola pozasądowa, prawa obywatelskie

Key words: „fruit of the poisonous tree” principle, laws, evidence-gathering, entrapment, torture, out-of-court control, citizen rights


Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy problemów związanych z zasadą „owoców zatrutego drzewa” z punktu widzenia tworzenia prawa i stosowania prawa. Punktem wyjścia jest próba odtworzenia genezy tej regulacji, następnie opisanie jej funkcjonowania na gruncie prawodawstwa amerykańskiego, w końcu przedstawienie polskich regulacji, w szczególności w postaci kontroli operacyjnej i prowokacji. Staram się uprawdopodobnić hipotezę, że za pomocą przyjętych założeń logiki formalnej oraz przy pomocy dyrektyw wykładni prawa można ustalić, czy reguła ta należy do naszego systemu prawa. Ponadto podjęty temat staram się rzucić na płaszczyznę sposobu pojmowania prawa w kontekście sporu pomiędzy pozytywizmem a jusnaturalizmem.

Summary: The articles discusses the principle of the „fruit of the poisonous tree” from the standpoint of development and application of laws. The starting point is an attempt to trace back the origins of the principle, followed by a discussion of its operation in the American legal system, and concluding with a discussion of Polish regulations, in particular concerning operational control and entrapment. The author argues that the application of formal logic assumptions and analysis of requirements under the effective laws enables determination whether the principles is present in the Polish legal system. The main theme is presented against the background of interpretation of laws in the context of a dispute between positivism and natural law theory.

 

POBIERZ PDF