Współczesne przywództwo charyzmatyczne a ustrój demokratyczny

Ewelina Wilczyńska, Jakub Juja


Słowa kluczowe: demokracja, przywództwo charyzmatyczne, socjologia władzy

Key words: democracy, charismatic leadership, sociology of power


Streszczenie: Artykuł skupia się na problematyce przywództwa politycznego, charyzmy i demokracji. Autorzy omawiają genezę i rodzaje przywództwa politycznego, istotę charyzmy i definicje demokracji liberalnej. Artykuł dowodzi, że potrzeba charyzmatycznego przywództwa jest obecna we wszystkich systemach społeczno-politycznych. Współcześni charyzmatyczni przywódcy w demokratycznych państwach szokują niekonwencjonalnymi zachowaniami i postawami, przytłaczającymi ich zwolenników, którzy uważają, że wszelkie działania wskazane przez lidera są wspaniałe, słuszne i potrzebne. Last but not least: charyzmatyczni przywódcy muszą pozostać pragmatyczni w swoich działaniach.

Summary: This paper focuses on political leadership, charisma and democracy. The author discusses origins and types of political leadership, the essence of charisma and definitions of liberal democracy. The article concludes that the need for charismatic leadership is present in all socio-political systems. Contemporary charismatic leaders in democratic countries shock with their unconventional behaviours and mindsets, overwhelming  their followers. They feel that any actions identified by the leader are great, righteous and needed. Last but not least: charismatic leaders must remain pragmatic in their actions.

 

POBIERZ PDF