Prawa ofiar przestępstw

Wojciech Walkowiak


Słowa kluczowe: wiktymologia, wiktymizacja, polska karta praw ofiary, poszkodowany

Key words: victimology, victimization, Polish Victim Rights Charter, victim


Streszczenie: W literaturze polskiej pojęcie ofiary pojawia się w każdej koncepcji wiktymologii. Najczęściej uznaje się, że ofiarą przestępstwa jest konkretny człowiek. Koncepcja ta została rozszerzona w 1985 r. w Deklaracji podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do ofiar przestępstw i nadużyć władzy. Z zagadnieniem praw ofiar wiąże się problem ze sprecyzowaniem ilości ofiar, który wynika z podejmowania przez ofiary decyzji o niepowiadamianiu organów ścigania. Większość badań pokazuje, że zmienną determinującą decyzję o zawiadomieniu o przestępstwie jest poczucie obowiązku lub potrzeba potwierdzenia faktu przestępstwa dla instytucji ubezpieczeniowych w celu uzyskania odszkodowania. Polskie prawo w sposób szczególny ochrania osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, zwłaszcza udostępniając im regulacje zamieszczone w Polskiej Karcie Praw Ofiary, a także przez odpowiednie przygotowanie instytucji mających obowiązek ochrony ofiar przestępstw.

Summary: In the Polish literature on the subject, the notion of a victim appears in each victimology concept. It is typically assumed that the victim of an offence is a specific person. This concept was extended in 1985, through adoption of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. The notion of victims of crime is also linked with a problem of precisely determining the number of victims, resulting from the victims’ failure to notify law enforcement authorities. The majority of research on the subject concludes that the main factor in reporting the crime or not is the sense of duty or the need to confirm a crime case in order to obtain compensation from insurance institutions. Polish laws protect victims of crimes to a greater extent, in particular through the provisions contained in the Polish Victim Rights Charter.

 

POBIERZ PDF