Błąd medyczny

Margit Kis-Wojciechowska, Zygmunt Przybylski


Słowa kluczowe: historia medycyny, błąd medyczny, błąd techniczny, personel medyczny

Key words: history of medicine, medical error, technical error, medical staff


Streszczenie: Stosunek pacjentów do lekarzy, a szerzej do całej sfery ochrony zdrowia, jest w wysokim stopniu ambiwalentny: z jednej strony spotykamy się z wiarą w omnipotencję medycyny, z drugiej strony niepowodzenie terapii wywołuje podejrzenie o błędy popełnione przez lekarza, zaniedbanie czy wręcz złą wolę. Skargi na błędy medyczne zdarzały się zawsze, w ostatnich jednak latach notuje się ich wzrost, szczególnie w krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego.
Błąd lekarski jest pojęciem tak starym, jak i sama medycyna, a jego zakres znaczeniowy, skutki społeczne i prawne, zmieniały się wraz z rozwojem historycznym. Nowym zjawiskiem jest rozszerzenie pojęcia „błąd lekarski” do pojęcia „błąd medyczny”, gdyż dobrostan pacjenta zależy nie tylko od lekarza, ale i od wielu innych osób i zespołów pracowników. Współczesna organizacja opieki medycznej jest wielopoziomowa, a błąd może być popełniony na każdym etapie kontaktu pacjenta ze służbą zdrowia. Może popełnić go lekarz, pielęgniarka czy położna, ratownik medyczny, laborant, farmaceuta albo nawet może powstać w produkcji farmaceutycznej, w dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego; może popełnić go technik obsługujący urządzenia szpitalne albo minister odpowiedzialny za kierowanie resortem zdrowia. Pacjent obwinia często nie konkretnego lekarza, ale instytucje: przychodnię, szpital, pogotowie, czyli kilkudziesięcio- albo i kilkusetosobowe zespoły pracowników różnych specjalności.

Summary: The attitude of patients towards doctors, and more broadly to all areas of healthcare is highly ambivalent. On the one hand, omnipotence of medical science is believed in, and on the other hand the failure of therapy provokes suspicion of errors made by the doctor, negligence or even wrongful intent. Medical error complaints have been always present, yet their incidence has been recently on the increase, in particularly in highly developed countries.
Medical error is a concept as old as medicine itself and its meaning, social and legal implications have evolved over time. A new development is the evolution of the “doctor’s error” concept towards the present “medical error” concept, since the patient’s well-being no longer depends on the doctor only, but rather on a number of other persons and teams. Contemporary healthcare organisation is multifacet, and an error can be made at every stage of patient-healthcare interaction by a doctor, nurse or midwife, paramedics, lab technicians, pharmacists, or even may originate at a pharmaceutical production site, in the medical emergency dispatching centre, by a technician who operates hospital equipment, or the minister responsible for healthcare. The patient often puts the blame not on a doctor, but rather institutions, such as out-patient clinics, hospitals, medical emergency, or teams of various specialties comprising from a few to several dozen individuals.

 

POBIERZ PDF