Rozważania na temat tożsamości

Marek Andrzejewski 


Słowa kluczowe: adopcja, rodzina zastępcza, dobro dziecka, jawność i tajemnica adopcji

Key words: adoption, foster care, child’s best interest, open vs. secret/confidential adoption


Streszczenie: Współcześnie trwa debata na temat niemal wszystkich kluczowych pojęć dotyczących rodziny, a w tym również na temat przysposobienia. Przysposobienie, które ma tradycję starożytną, jest współcześnie wykorzystywane niemal na całym świecie. Ogromny jego renesans rozpoczął się w XX wieku. Podstawową przesłanką i celem przysposobienia jest dobro dziecka. Tak ogólna myśl nie budzi kontrowersji. Jeżeli jednak zapytać na przykład o dopuszczalność przysposobienia dziecka przez parę homoseksualną czy utrzymywania tajemnicy adopcji przed adoptowanym dzieckiem, to okaże się, iż rzecznicy dokonywania adopcji zgodnie z dobrem dziecka wypowiadają skrajnie odmienne poglądy. Ich prezentacji autor poświęca niniejszy artykuł.

Summary: Currently, almost all key issues concerning a family, including adoption, have been a subject of debate. Adoption, whose roots go back to the ancient times, is a procedure known all over the world. Its renaissance began in the 20th century. The main premise and aim of adoption is the well-being of a child. Such a general premise does not raise controversy. If we ask about the access of same-sex couples to adoption or the right to keep the adoption secret from a child then it would turn out that proponents of the adoption based on the rule of the well-being of a child hold diametrically divergent views. Presentation of these views is the main aim of the article.

 

POBIERZ PDF