Edukacja globalna wobec problemów współczesnego świata

Piotr Warych


Słowa kluczowe: edukacja globalna, prawa człowieka, globalna społeczność, światowe zarządzanie, demokracja

Key words: global education, human rights, global society, global governance, democracy


Streszczenie: Artykuł jest próbą naszkicowania zasadniczych problemów, przed jakimi staje współczesna edukacja globalna. Zamiarem autora było zdefiniowanie kluczowych, z punktu widzenia edukacji fenomenów współczesnego świata. Trafna diagnoza i interpretacja kierunku przemian cywilizacyjnych, jest niezwykle istotna w kontekście zadań, z którymi będą musiały się zmierzyć następne pokolenia. Jest pierwszym krokiem do osiągnięcia symbiozy między światem kultury i światem natury. Taka symbioza, w obliczu antropopresji przekraczającej naturalne możliwości adaptacyjne Ziemi, jawi się jako warunek przetrwania ludzkości. Zadaniem edukacji globalnej jest zarówno uświadomienie społeczności międzynarodowej rodzaju i skali problemów, przed jakimi staje ludzkość, jak i konieczności ich rozwiązywania zanim przeobrażą się w zagrażające światu katastrofy.

Summary: The article is an attempt at sketching the fundamental problems of contemporary global education. The authors' intention has been to define the key phenomena of the contemporary world, from an educational perspective. It is extremely important to make an accurate diagnosis and interpretation of civilisation transformations in view of the tasks future generations will be facing. It is the first step to attain a symbiosis between the world of culture and that of nature. Such a symbiosis, considering the anthropopression exceeding the natural adaptive possibilities of the Earth, appears to be a precondition of humanity’s survival. The task of global education is both to make the international community aware of the kind and scale of the problems facing humankind, and the necessity of solving them before they get transformed into catastrophes threatening the world.

 

POBIERZ PDF