Dialog międzykulturowy

Magdalena Kapela


Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa, internacjonalizacja na miejscu, uniwersytet, dialog międzykulturowy

Key words: intercultural education, internationalization at home, university, intercultural dialogue


Streszczenie: Artykuł ukazuje rolę i znaczenie edukacji międzykulturowej w utrzymaniu pozytywnych relacji z przedstawicielami innych kultur, wskazuje najczęściej popełniane błędy w wartościowaniu innych kultur, a także omawia rolę uniwersytetów w edukacji międzykulturowej. Podejmuje także zagadnienie internacjonalizacji na miejscu, która stanowi jeden z etapów umiędzynarodowienia uczelni, a jest bardzo ważna w łagodzeniu szoku kulturowego.

Summary: The author of the article presents the role and importance of intercultural education in maintaining positive relationships with members of other cultures, indicates the most commonly committed mistakes in the valuation of other cultures and the role of universities in intercultural education. The author also undertakes the issue of internationalization at home, which is one of the stages of the internationalization of universities and is very important in mitigating the culture shock.

 

POBIERZ PDF