Procesy osobotwórcze w szkole wyższej

Lech Urbański


Słowa kluczowe: aktywność życiowa, życie zbiorowe, proces osobotwórczy, podmiotowość człowieka, samorealizacja, modelowanie, kontrola społeczna, rola społeczna, współdziałanie, życzliwość

Key words: life activity, collective life, personal growth process, human subjectivity, self-fulfilment, modelling, social control, social role, cooperation, friendliness


Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie, kiedyś opisywanych i badanych, dzisiaj nieco zapomnianych, procesów osobotwórczych w szkole wyższej. Potrzebę takiej publikacji uzasadnia fakt, że szkoła, w tym wyższa, spotyka się z coraz częstszą krytyką efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych. Podstawowymi procesami osobotwórczymi w szkole wyższej są: proces podmiotowości (samorealizacji), proces modelowania, proces kontroli społecznej, proces pełnienia ról społecznych oraz procesy osobotwórcze zachodzące w grupie studenckiej. Czynnikiem o podstawowym znaczeniu osobotwórczym jest życiowa aktywność człowieka. Każdy człowiek kształtuje się i zmienia w toku własnej aktywności i pod wpływem warunków zewnętrznych, w których ta aktywność przebiega. Szkoła wyższa będzie więc kształtowała studentów w taki sposób i w takim stopniu, w jaki i na ile pobudza ich do działania.

Summary: The purpose of this article is to recall certain once researched and described processes of personal growth at college and university, at present somewhat forgotten. The need for such a publication is justified by the growing criticism schools, including colleges and universities are subject to for their teaching and educational effectiveness. The basic personal growth processes in higher education are those of : subjectivity (self-realization), modelling, social control, performance of social roles and the personal growth processes taking place within the student group. A factor which is crucial to personal growth is man’s life activity. Each person grows and changes in the course of his or her own activity and under the influence of the external factors forming the framework of that activity. Thus, the school of higher education will shape students in such a way and to such a degree as it motivates them to be active.

 

POBIERZ PDF