Moderacja jako jedna z aktywizujących metod nauczania

Dorota Nowacka


Słowa kluczowe: metody nauczania, moderacja wizualna, wykład

Key words: teaching methods, visual moderation, lecture


Streszczenie: Celem opracowania jest teoretyczno-praktyczne przedstawienie istoty moderacji jako metodyki grupowego rozwiązywania problemów oraz porównanie jej walorów i ograniczeń w relacji do wykładu jako metody asymilacji wiedzy i metody problemowej. Problem badawczy sformułowano w formie dwóch pytań: 1) w jaki sposób metoda moderacji wpływa na realizację procesu dydaktycznego? i 2) jakie są wady i zalety metody moderacji w porównaniu z metodą wykładową? Na tak postawione pytania próbowano w niniejszym opracowaniu znaleźć odpowiedź.

Summary: The aim of the article is both a theoretical and practical presentation of the essence of moderation as the methodics of team problem solving and comparing its advantages or limitations with regards to a lecture as a knowledge assimilation and problem method. The research problem has been formulated in the form of two questions; 1) in what way does the moderation method influence the implementation of the didactic process? and 2) what are the advantages and disadvantages of the moderation method in comparison to the lecture method? The author then attempts to find an answer to the questions thus posed.

 

POBIERZ PDF