Bycie rodzicem adopcyjnego adolescenta: oczekiwania, zadania, możliwości

Antonio D’Andrea


Słowa kluczowe: adopcja, adolescencja, rodzina

Key words: adoption, adolescence, family


Streszczenie: Artykuł zarysowuje kluczowe problemy, z jakimi zmaga się rodzina adopcyjna w momencie wchodzenia dziecka w okres adolescencji. W tej fazie musi ona rozwiązać zadania rozwojowe, które są specyficzne dla tego doświadczenia i które różnią się od zadań rodziny posiadającej dzieci biologiczne. Złożoność tego okresu wiąże się z różnorodnymi zmianami, jakie przeżywa adolescent na płaszczyźnie fizycznej, poznawczej, uczuciowej, zachowań i relacji, a które prowadzą do restrukturyzacji jego tożsamości. W tym czasie rodzina powinna nadać nowe znaczenie więzi przynależności w taki sposób, by zapoczątkować harmonijny proces wzajemnego oddzielenia.

Summary: The article outlines the key problems an adoptive family encounters when the child reaches adolescence. At that stage, the family has to solve developmental tasks which are specific to its experience and which are different from those facing a family with biological children. The complexity of that period is connected to the different changes the adolescent experiences in a physical, cognitive, emotional, behavioral and relationship dimension, and which all lead to a restructuring of his or her identity. In that period, the family ought to render a new meaning to the attachment bond, thus initiating a harmonious process of mutual separation.

 

POBIERZ PDF