Akcesja Polski do Unii Europejskiej a eurosieroctwo

Anna Bińczyk


Słowa kluczowe: eurosieroctwo, rodzice, migracja

Key words: Euro-orphanhood, parents, migration


Streszczenie: Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy uzyskali możliwość legalnego zatrudnienia w krajach członkowskich. Migracja zarobkowa Polaków, zwłaszcza trwająca powyżej kilku miesięcy, wiąże się z problemem pozostawienia dzieci przez rodzica/rodziców. Czas rozłąki powoduje różne negatywne skutki. Niezaspokojenie potrzeby miłości, bliskości czy bezpieczeństwa przejawia się u dzieci m.in. buntem, problemami szkolnymi, uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków. Obecnie problem eurosierostwa jest coraz bardziej dostrzegany przez szkoły oraz przez psychologów, którzy zdają sobie sprawę z konieczności podejmowania działań wspierających rozwój dzieci euromigrantów.

Summary: With Poland’s accession to the European Union, Poles were given the possibility of legal employment in the Member States. Their labour migration, especially that lasting more than a few months, is connected to the problem of leaving their children back in Poland. The separation brings various adverse effects. Unsatisfied needs of love, intimacy and safety are manifested in children by, among others, rebellion, school problems, alcoholism or drug addiction. Currently, the problem of Euro-orphans is increasingly acknowledged by schools and psychologists, who are aware of the need to seek measures to support the upbringing and personal development of the Euro-migrants’ children.

 

POBIERZ PDF