Świadomość edukacyjna jako podstawa legalnego zatrudniania młodocianego pracownika w świetle wybranych norm prawa międzynarodowego i krajowego

Ewa Szuber-Bednarz


Słowa kluczowe: pracownik młodociany, świadomość edukacyjna, prawo państwowe, międzynarodowe prawo pracy, pracownik, pracodawca, umowa o naukę zawodu

Key words: juvenile workers, education awareness, national law, international labour law, employee, employer, apprenticeship contract


Streszczenie: Autorka podjęła próbę wykazania, jak doniosłą rolę pełni świadomość posiadanych praw i obowiązków zarówno u pracownika młodocianego, jak i jego rodziców czy opiekunów prawnych. Ważność analizowanego zagadnienia objawia się, z jednej strony, legalnością zatrudnienia, a z drugiej strony – gwarancją dokładania wszelkiej staranności w formułowaniu postanowień umów i innych aktów prawa wewnątrzzakładowego.

Summary: The author has undertaken an attempt to prove the importance of the juvenile worker’s and his or her parent’s or legal guardian’s awareness of the rights and duties he or she possesses. The importance of the issue analysed is manifested on the one hand in the legality of the employment, and on the other in the guarantee to spare all possible efforts to formulate appropriate contracts or other legal regulations within the company.

 

POBIERZ PDF