Prawne aspekty reglamentacji obrotu tzw. dopalaczami

Anna Muszyńska


Słowa kluczowe: dopalacze, narkotyki, narkomania, obrót środkami odurzającymi, przestępstwo

Key words: designer drugs, drugs, drug addiction, intoxicative drug trafficking, crime


Streszczenie: Artykuł zawiera ocenę wybranych, prawnych aspektów obrotu tzw. dopalaczami. Autorka po ukazaniu trudności związanych z wyjaśnieniem pojęcia dopalaczy, ukazuje społeczny kontekst zjawiska. Przedstawia przykłady działania organów władzy publicznej zmierzające do ograniczenia sprzedaży dopalaczy, następnie prezentuje stan prawny obowiązujący w okresie otwierania pierwszych sklepów z dopalaczami, w dalszej kolejności przedstawia podejmowane w tym czasie działania zapobiegawcze oraz istotną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Akcentując wagę podejmowanej problematyki, autorka dostrzega trudności związane z prawną reglamentacją dopalaczy, sceptycznie odnosi się jednak do pochopnego tworzenia typów czynów zabronionych zagrożonych sankcją karną.

Summary: The paper contains an assessment of selected legal aspects of the so-called designer drug trafficking. The author, having presented the difficulties involved with explaining the concept of designer drugs, shows the social context of the phenomenon. She presents examples of the public authorities’ efforts to reduce the sale of legal highs, and then goes on to present the legal regulations binding at the time the first shops selling designer drugs were being opened and the preventive attempts undertaken at the time, together with a significant amendment to the Drug Abuse Act. While emphasizing the significance of the subject-matter, the author perceives the difficulties related to legal restrictions on highs and is nevertheless skeptical of a hasty listing of prohibited types of acts threatened with criminal sanctions.

 

POBIERZ PDF