Newralgiczne ujęcie resentymentu w kontekście pedagogicznym – przyczynek do koncepcji wychowania sformułowanej przez Nietzschego

Natalia Gołembowska


Słowa kluczowe: resentyment, Fryderyk Nietzsche, koncepcja wychowania, Zygmunt Freud

Key words: resentment, Friedrich Nietzsche, concept of education, Sigmund Freud


Streszczenie: Artykuł zawiera próbę sformułowania zwięzłej charakterystyki resentymentu oraz przedstawienia konstytutywnych cech koncepcji wychowania sformułowanej przez Fryderyka Nietzschego, która może stanowić propozycję nowej perspektywy na pewne problemy pojawiające się w dyskursie pedagogicznym W artykule rozpatrzono pojęcie oraz funkcję resentymentu w perspektywie filozoficznej, pedagogicznej oraz psychologicznej.

Summary: The article contains an attempt to formulate a concise description of resentment and to present the constitutive features of the concept of education formulated by Friedrich Nietzsche, which may constitute a proposition of a new perspective on certain problems recurring in the educational discourse. The author examines the notion and function of resentment in the philosophical, educational and psychological perspectives.

 

POBIERZ PDF