Założenia wstępne do strategii zarządzania zmianą gospodarczą

Zenon Kierczyński


Słowa kluczowe: strategia, zarządzanie strategiczne, zmiana gospodarcza, konkurencyjność, partnerstwo, analiza strategiczna, opcje strategiczne, wdrożenie strategii, jednostki samorządu gospodarczego

Key words: strategy, strategic management, economic change, competitiveness, partnership, strategic analysis, strategic options, strategy implementation, local government units


Streszczenie: W referacie omówiono założenia wstępne do strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Najpierw przedstawiono punkt wyjścia projektu Zgoda i współpraca Wielkopolanom się opłaca, czyli nauka wsparciem dla wielkopolskich procesów adaptacyjnych. Następnie omówiono cel główny i cele szczegółowe projektu oraz wskazano obszary objęte projektem. Kolejne zagadnienie to tematy i cele prac magisterskich realizowanych w ramach projektu. W dalszej części omówiono istotne pojęcia dotyczące strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą sprzyjającą podniesieniu konkurencyjności subregionów. Zdefiniowano i omówiono decyzje strategiczne, strategię, zarządzanie strategiczne oraz długofalową perspektywę przy kreowaniu i wdrażaniu strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Omówiono również rolę jednostek samorządu terytorialnego jako kreatorów strategii zarządzania zmianą gospodarczą i wskazano istotne obszary działania JST, a także przedstawiono rekomendacje dla wyżej opisanych obszarów. Na koniec zasygnalizowano, czy i jak prace magisterskie pisane w ramach projektu wpłyną na osiągnięcie celu projektu.

Summary: The paper describes the initial assumptions of a strategy of economic change management. First, the starting point of the project titled Accord and cooperation is profitable for Wielkopolska inhabitants, or science in support of Wielkopolska’s adaptation processes is presented. Next, the central goal and detailed objectives of the project are discussed, and the main areas encompassed by the project are outlined. Also, topics and aims of M.A. theses prepared within the framework of the project are presented. The discussion then focuses on essential concepts concerning strategies of anticipation and management of economic change which are conducive to the growth of competitiveness of different sub-regions. The following concepts are defined and summarized: strategic decisions, strategies, strategic management and long-term perspectives for the development and implementation of strategies oriented towards the anticipation and management of economic change. As the next step, the roles of local government units as creators of economic change management strategies are explicated, and crucial areas of activity of local government units in this field are elucidated together with recommendations regarding these areas of activity. Finally, it is shown how M.A. theses prepared within the framework of the project will affect the achievement of the project’s goal.

 

POBIERZ PDF