Zarządzanie zmianą gospodarczą – wybrane aspekty teoretyczne

Zdzisław Krajewski


Słowa kluczowe: zmiana, proces zarządzania zmianą, przyczyny wprowadzania zmian

Key words: change, change management process, reasons of change implementation


Streszczenie: Celem opracowania było przedstawienie podstawowych interpretacji terminu zarządzanie w kontekście zdefiniowania terminu zarządzanie zmianami. Przedstawiono również określone podejścia do procesu zarządzania zmianą, a także wskazano na podstawowe przyczyny niechęci interesariuszy do procesu przeprowadzania zmian.

Summary: The aim of the study is presenting the basic interpretations of the term management in the context of defining the notion of change management. Selected specific approaches towards change management are discussed, and the main reasons for stakeholders’ reluctance to the process of embracing changes are pointed out.

 

POBIERZ PDF