Różnorodność społeczno-gospodarcza podmiotów Federacji Rosyjskiej na tle kryzysu gospodarki światowej

Katarzyna Szuber


Słowa kluczowe: podmioty Federacji, problemy demograficzne, gospodarka, bezrobocie podział administracyjny, polityka wewnętrzna Rosji

Key words: entities of the Federation, demographic problems, the economy, unemployment, administrative division, Russia’s domestic policy


Streszczenie: Niniejszy artykuł koncentruje się na ukazaniu różnorodności sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej. W artykule przedstawiono drogę kształtowania się skomplikowanego rosyjskiego podziału administracyjnego, skonfrontowany został również centralny system zarządzania z systemami zarządzania prowadzonymi w strategicznych podmiotach Federacji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest odgórne planowanie i przewidywanie zmian gospodarczych w państwie o tak różnorodnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i jaki wpływ ma na to sytuacja gospodarcza na świecie. Przy opracowaniu strategii gospodarczej państwa szczególnie ważne jest bowiem nie tylko przeprowadzenie długofalowej analizy możliwych zmian zachodzących na światowym rynku, w ramach którego funkcjonuje dane państwo, lecz także, przede wszystkim dostosowanie wszystkich elementów strategii i próba przewidzenia zmian gospodarczych w odniesieniu do wewnętrznej sytuacji państwa.

Summary: Economic and social diversity of the administrative units of the Russian Federation against the background of the global economic crisis. The article focuses on the diversity of the socio-economic situation in different regions of the Russian Federation. The author presents the process of formation of the Russian complex administrative division system, and compares the central management system in Russia with systems implemented in strategic entities of the Federation. The article is an attempt at answering the question whether top-down planning and anticipation of economic changes in a country with such diverse social and economic factors is possible at all – and to what extent the process is affected by the global economic situation. Crucially, the development of a state’s economic strategy involves not only a long-term analysis of possible future changes in the global market in which the country operates, but primarily a skilful adjustment of all elements of the strategy and an attempt to anticipate economic changes in relation to the internal situation of the state.

 

POBIERZ PDF