Rola aktywności gospodarczej samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym

Jacek Pokładecki


Słowa kluczowe: rozwój lokalny, gospodarka lokalna, działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, użyteczność publiczna, gospodarka komunalna

Key words: local development, local economy, business activity of local government units, public utility, municipal services


Streszczenie: Rozwój lokalny to kategoria pojęciowa, która ma znaczenie wielowymiarowe i rozumiana bywa w bardzo różny sposób. Kategoria ta determinowana jest uwarunkowaniami przestrzennymi o charakterze ilościowym, a w szczególności jakościowymi. Rozwój lokalny obejmuje rożne wymiary funkcjonowania społeczności lokalnych: społeczno-kulturowy, środowiskowy, infrastrukturalny, gospodarczy i przestrzenny. Podstawowym czynnikiem kształtującym rozwój lokalny jest gospodarka lokalna, która umożliwia rozwój danej jednostki, a więc te wszystkie działania w sferze społecznej i gospodarczej, które, wykorzystując zasoby lokalne (i pozalokalne), na taki proces wpływają. Efektywność rozwoju danej społeczności lokalnej zależy od możliwości kierowania swym rozwojem w różnych jego płaszczyznach. Strukturami powołanymi do takiej aktywności są organy samorządu terytorialnego. Wykonując samodzielnie określone zadania publiczne, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb, w tym również w zakresie działalności gospodarczej, prowadzą do rozwoju lokalnego. Niezwykle ważnymi w tym zakresie są organy samorządu gminnego i powiatowego. Skuteczność działania samorządu lokalnego jest w znacznym stopniu uzależniona od obowiązujących unormowań prawnych i przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Ustawodawstwo polskie po 1990 r. bardzo wolno reagowało na zwiększające się potrzeby społeczności lokalnych do tworzenia lepszych warunków dla działalności gospodarczej podmiotów samorządowych, w tym również prowadzenia – niezwykle ważnej w sferze usługowej – gospodarki komunalnej. Przyspieszenie, jakie ostatnio nastąpiło, jest m.in. efektem implementacji rozwiązań prawnych, które miały miejsce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Summary: The concept of local development is multidimensional and can be interpreted in diverse ways. This conceptual category is determined by spatial determinants of quantitative, but – even more importantly – of qualitative character. Local development encom¬passes various dimensions related to the functioning of local communities: socio-cultural, environmental, infrastructural, economic and spatial. The main factor affecting local development is local economy which facilitates the development of a given entity, i.e. a full range of social and economic activities which influence the process of development with the use of local (and non-local) resources. Effective development of a given local community depends on its opportunities to control its development in various spheres. Local government units are structures tasked with conducting activities of this type. They independently fulfill a range of defined public tasks in order to meet common needs, including those related to business activity, and leading to local development. A special role in the process is played by the local government at the level of commune (Polish: gmina) and county (Polish: powiat). The efficiency of local government’s operations is to a large extent related to the legal regulations and organizational solutions in place. After 1990, Polish legislation sluggishly responded to the growing needs of local communities in terms of providing better conditions for business activity of local governments, including the highly important field of municipal services. The recent acceleration has been a result of the implementation of legal regulations adopted after Poland’s accession to the European Union, among other factors.

 

POBIERZ PDF