Problem zatrudnienia w regionie nowotomyskim jako kluczowy element dla rozwoju regionu

Ewa Tamara Szuber-Bednarz


Słowa kluczowe: bezrobocie, rozwój, samorząd terytorialny, współpraca

Key words: unemployment , progress (development), local government, cooperation


Streszczenie: Publikacja stanowi próbę zidentyfikowania problemu zatrudnienia w regionie nowotomyskim. Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w regionie w okresie od października 2012 r. do grudnia 2012 r. oraz danych statystycznych zgromadzonych przez uprawnione organy państwowe poddano analizie zagadnienie problematyki zatrudnienia w czterech aspektach: podmiotowym, przedmiotowym, terytorialnym i temporalnym. Odniesiono się również do danych międzynarodowych.

Summary: The publication is an attempt at exploring the problem of employment in the Nowy Tomyśl region. Based on own studies conducted in the region in the period from October 2012 to December 2012, and statistical data collected by authorized state bodies, an analysis of employment is performed focusing on four major aspects of the problem: subjective, objective, territorial and temporal. Appropriate references are also made to international data.

 

POBIERZ PDF